КАК ПРАВИМ
ПРОУЧВАНИЯ?


СТЪПКА 1

Идентифициране на нуждите на клиента

Задълбочено разбиране на специфичните нужди на клиента.

СТЪПКА 2

Създаване на подходяща методология

Методология, която отговаря на специфичните нужди на клиента.

СТЪПКА 3

Откриване на това, което клиентите казват/виждат/чувстват и как клиентите реагират


СТЪПКА 4

Анализиране на данните и превръщането им в смислени прозренияСТЪПКА 5

Предоставяне на решения, базирани на изследвания

Основни заключения от изследването, консултиране, базирано на резултати и проактивни препоръки за ефективни управленски решения.

КАК ПРАВИМ
ПРОУЧВАНИЯ?


СТЪПКА 1

Идентифициране на нуждите на клиента

Задълбочено разбиране на специфичните нужди на клиента.


СТЪПКА 2

Създаване на подходяща методология

Методология, която отговаря на специфичните нужди на клиента.


СТЪПКА 3

Откриване на това, което клиентите казват/виждат/чувстват и как клиентите реагиратСТЪПКА4

Анализиране на данните и превръщането им в смислени прозренияСТЪПКА 5

Предоставяне на решения, базирани на изследвания

Основни заключения от изследването, консултиране, базирано на резултати и проактивни препоръки за ефективни управленски решения.

Методи за събиране на данни

Персонални интервюта
Интервюто лице в лице е метод за събиране на данни, който позволява на интервюиращия да комуникира директно с респондента в съответствие с предварително подготвен въпросник (затворени и полузатворени въпроси). Този метод позволява да се получи фактическа информация, потребителски оценки, нагласи, предпочитания и друга информация, която излиза по време на разговора с респондента.
Онлайн анкета – Панел
Онлайн анкетата включва въпросник, който целевата аудитория може да попълни в интернет. Респондентите се регистрират в онлайн панели, които представляват голяма база данни от хора, които са дали своето съгласие за участие в проекти за пазарни проучвания. Те обикновено получават финансови/материални стимули за участието си.
Телефонни интервюта
Метод за събиране на данни, при който интервюиращият комуникира с респондента по телефона в съответствие с предварително зададения въпросник.
Структурирано наблюдение
Метод за събиране на данни, при който изследователят наблюдава обекти, събития, потребители и записва информация чрез попълване на предварително дефинирана форма.
Привидно пазаруване
Базирана на място изследователска техника за използване на независими одитори, представящи се за клиенти, за измерване на качеството на продуктите и предоставянето на услуги.
CLT
Тестването на централна локация е техника за качествено проучване на пазара, при която изследването се провежда в контролирана среда като търговски център, ресторант, лаборатория за тестване или друго подходящо място. Анкетираните могат да тестват нематериални концепции заедно с материални неща
Дискусия във фокус група
Използва се за придобиване на задълбочено разбиране на различни проблеми. Методът има за цел да получи данни от целенасочено избрана група лица, а не от статистически представителна извадка от по-широка популация.
Дълбочинно интервю
Наричано още неструктурирано интервю, е лично интервю, проведено от опитен интервюиращ и респондент, в рамките на 30 до 60 минути, по предварително зададена тема, която се изследва с отворени въпроси и различни проактивни техники
Анализ на вторични данни
Този метод не е за събиране на данни, а е преглед, изследване на информация, която вече съществува от предишни открития на изследвания, за да се получи по-широко разбиране в съответната сфера.
Анализ на съдържанието
Систематичен, количествен подход за анализиране на съдържанието или значението на комуникативните съобщения. Използвайки анализ на съдържанието, изследователите могат да определят количествено и анализират присъствието, значенията и връзките на определени думи, теми или концепции.
Проследяване на очите
Сензорна технология, която дава възможност да се получи информация за това къде гледа човек. Устройството за проследяване на очите може също да измерва интереса, вниманието и фокуса на потребителите.
Електроенцефалография (ЕЕГ)
Електрофизиологичен метод за наблюдение за регистриране на електрическата активност на мозъка. В нашия случай това е изследване на мозъчната дейност, провокирана от влиянието на различни маркетингови стимули (име на търговска марка, лого, опаковка, музика и т.н.), което има за цел да разбере възприятията на потребителите и вероятните избори.

Инструменти

Пряко предаване онлайн

Резултати в реално време

Мобилни устройства / таблети

Виртуална зала / стая

Мрежи в България и по света

parallax background
 

Къде можете да ни откриете?


Вижте повече