Услуги

Може би се питате защо ни е необходим маркетингът?

За да накараме повече хора да купуват повече от нашия продукт, по-често и на по-висока цена.

С помощта на различни маркетингови подходи, НИЕ МОЖЕМ ДА ВИ КАЖЕМ:

 • Какво се случва на пазара?
 • Кои са Вашите потребители?
 • Какво мислят те?
 • Какво купуват?
 • Как избират?
 • Как стои Вашата марка спрямо конкурентите?
 • .. и други специфични въпроси.

Маркетингови изследвания

 • Едни от основните въпроси, на които ще получите отговор с помощта на маркетинговите изследвания са:
  • Какво знаят потребителите за вашите марки (известност и познатост на марката)?
  • Какво те мислят и какво оценяват (мнения и убеждения)?
  • Какво чувстват (нагласи и емоции)?
  • Какво правят и какво ще правят (употреба и бъдещо поведение)?
  • Мотиви, стимули и причини за посоченото по-горе?
  • Очертаващи се явления, които могат да повлияят на вашата организация?
 • За да потърси отговор на тези въпроси, агенция Прагматика прилага широк набор от маркетингови техники и методи.

Видове маркетингови изследвания:

 • Позиционни изследвания
  • “Позиционирането не е това, което правите с продукта, а това което правите със съзнанието на потребителите.”
  • Изследване на имиджа и позицията на марката
  • Карти на възприятието
  • Изследване на нуждите и възможностите от репозициониране
  • Експериментално репозициониране
 • Изследвания тип “Потребителска удовлетвореност”
  • “Запазването на един настоящ клиент струва 6-7 пъти по-малко отколкото спечелването на нов такъв.”
  • Изследване на потребителската удовлетвореност
  • Изследване на потребителската лоялност
  • Факторен анализ
  • Изследване на удовлетвореността сред служителите
 • Ценови изследвания
  • “Неправилните цени са източник на неуспех.”
 • Продуктови изследвания
  • “Разберете навреме какво мислят потребителите за продуктите на Вашата компания”
  • Тестване на продуктови концепции
  • Продуктови тестове/Вкусови тестове
  • Тестване на опаковки
  • Пазарни тестове
 • Сегментационни изследвания
  • “Ефективността на всяка компания ще бъде много по-голяма, ако тя разработи и адресира своите предложения към правилните групи потребители.”
  • Априорна и постериорна сегментация
  • Идентифициране на потенциалните целеви групи
  • Оценка на потенциала на целевите групи
  • Използване на специализиран софтуер за клъстърен анализ
 • Комуникационни изследвания
  • “Рекламата се прави не за рекламодателя, нито за рекламната агенция, а за потенциалния потребител и трябва винаги да се изхожда от неговата гледна точка.”
  • Предварителни тестове на рекламни концепции
  • Следящи изследвания на рекламата
  • Измерване на рекламната ефективност
  • Промоционни изследвания
 • Медийни изследвания
  • “Смисълът на медийните изследванията е да подпомогнат рекламната практика.”
  • Изследване на аудиторията на различните медии
  • Изследване на медийните навици на специфични потребителски групи
  • Измерване на разходите за достигане до един представител на аудиторията
  • Измерване аудиторията на рекламите

Маркетингови консултации

Съобразявайки се с конкретните нужди на Вашия бизнес, ние ще ви помогнем в областта на:

 • Маркетинговото планиране на Вашата компания
 • Изготвянето, изпълнението и оценката на маркетингови стратегии по отношение на:
  • проучване потенциала на пазара;
  • идентифициране на нови пазарни ниши;
  • разработване и налагане на пазара на нови продукти;
  • пазарно сегментиране;
  • позициониране и репозициониране;
  • изграждане на силна и работеща марка;
  • поддържане и развитие на марката и др.

Инструментариум

Вашите клиентски нужди са основното, от което се ръководим при избора на методи и техники за изследване. Затова при нас няма универсални методи, а конкретни - съобразени с Вашите потребности.

Някои от методите, които използваме са:
 • Качествени методи:
  • Групови дискусии – За целите на този вид изследвания, агенция Прагматика разполага със специално оборудвана зала с едностранно огледало, три камери от различни ъгли, както и оборудвана зала за наблюдение и запис.
  • Дълбочинни интервюта
  • Проективни техники
 • Количествени методи
  • Структурирани персонални интервюта
  • Структурирани наблюдения
  • Тестове за употреба
  • Интервюта по телефона
  • Структурирани анкети
  • Анкети по Интернет
 • Вторични анализи на данни (кабинетни изследвания)
Pragmatica