Calculators

How to calculate sample sizes?

What random errors are burdened the results with for the different sample sizes?

You can answer these questions quickly and easily by using our calculator.

  • Sample size for relative shares calculator - with its help you can calculate the required sample size to achieve the desired level of accuracy at a certain confidence level.
  • Sample size for metric scales calculator - calculates the minimum sample size of metric measuring scales (rating, agree-disagree, I would definitely- I would definitely not, etc).
  • Sampling error calculator - with its help you can calculate the size of the sampling error, which your sample estimates are burdened with at a fixed sample size and a certain confidence level.

Sample size for relative shares calculator

"Колко лица трябва да включа в моето изследване, за да съм убеден в неговата представителност?"

Това е един от най-често срещаните въпроси в маркетинговите изследвания. Калкулаторът по-долу Ви помага да намерите отговор на този въпрос. С негова помощ Вие може да изчислите необходимия обем на извадката, за да постигнете желаното равнище на точност при определено доверително равнище.

Дял от съвкупността (%)

По Ваши предположения, какъв е делът на лицата от изучавана съвкупност, които биха отговорили по този начин (делът – изразен в %)?
(Например, ако предполагате, че 20% от съвкупността се е случвало да ползват Интернет, впишете 20. Ако не знаете този процент, попълнете 50%).
Пределно допустима грешка (%)

Каква пределна грешка на оценките е приемлива?
(Колко близка до действителната стойност от съвкупността искате да бъде оценката, получена въз основа на Вашата извадка? Най-често се избира 5%).
Доверително равнище

Доколко сигурни искате да бъдете, че оценката, която получите, е в рамките на пределно допустимата грешка?

90%
95%
99%
ОБЕМ НА ИЗВАДКАТА
При тези условия изискуемият обем на извадката е:
 
Корекция за ограничена съвкупност:
Големина на целевата съвкупност:

Ако обемът на извадката по-горе представлява 5% или повече от целевата съвкупност, е нужно да се приложи коефициентът за корекция за ограничена съвкупност (FPC). Въведете предполагаемия от Вас размер на целевата съвкупност.
FPC корегираният обем на извадката е:

Sample size for metric scales calculator

Калкулаторът изчислява минимално необходимата извадка за метрични измервателни скали (рейтингови, съгласен-несъгласен, определено бих-определено не бих и др. под.). Най-често срещаната размерност на тези скали е 1 до 5, 1 до 7, 1 до 10 или 0 до 10.

Минимална стойност на скалата:

Каква е минималната стойност на скалата?
(Ако използваната от Вас скала е “Напълно съгласен (1), Съгласен (2), Нито съгласен, нито несъгласен (3), Несъгласен (4), Напълно несъгласен (5), минималната стойност на скалата е 1.)
Максимална стойност на скалата:

Каква е максималната стойност на скалата?
(Ако използваната от Вас скала е “Напълно съгласен (1), Съгласен (2), Нито съгласен, нито несъгласен (3), Несъгласен (4), Напълно несъгласен (5), минималната стойност на скалата е 1.)
Размерност на скалата:

Каква е размерността на скалата:
(Ако използваната от Вас скала е “Напълно съгласен (1), Съгласен (2), Нито съгласен, нито несъгласен (3), Несъгласен (4), Напълно несъгласен (5), размерността й, т.е. броя на опциите, е 5.)
Максимално стандартно отклонение:

Вероятно максималното стандартно отклонение на Вашата скала няма да надхвърли следната стойност:
(Ако стойността на стандартното отклонение е известна, въведете я тук.)
Пределно допустима грешка (%):

Каква пределна грешка на оценките е приемлива?
(Колко близка до действителната стойност от съвкупността искате да бъде оценката, получена въз основа на Вашата извадка? Най-често се избира 5%).
Доверително равнище:

Доколко сигурни искате да бъдете, че оценката, която получите, е в рамките на пределно допустимата грешка?

90%
95%
99%
ОБЕМ НА ИЗВАДКАТА
При тези условия изискуемият обем на извадката е:
 
Корекция за ограничена съвкупност:
Големина на целевата съвкупност:

Ако обемът на извадката по-горе представлява 5% или повече от целевата съвкупност, е нужно да се приложи коефициентът за корекция за ограничена съвкупност (FPC). Въведете предполагаемия от Вас размер на целевата съвкупност.
FPC корегираният обем на извадката е:

Sampling error calculator

"С колко голяма грешка са обременени резултатите, получени въз основа на моята извадка?"

Това е един от най-често срещаните въпроси в маркетинговите изследвания. Калкулаторът по-долу Ви помага да намерите отговор на този въпрос. С негова помощ Вие може да изчислите размера на извадковата грешка, с която са обременени Вашите извадкови оценки, при определен обем на извадката и дадено доверително равнище.

Обем на извадката (подизвадката)

Какъв е броят на лицата, за които се отнася даденият въпрос?
(Ако Вашата извадка е от 1000 души и се интересувате от пределната грешка за цялата извадка, впишете 1000. Ако се интересувате с каква грешка са обременени отговорите на даден въпрос и той се отнася до цялата извадка, която е примерно 1000, впишете 1000. Ако въпросът се отнася само до част от извадката, например само използващите Интернет (“Колко често използвате Интернет?”) - и тяхната подизвадка е 250 души, впишете 250.)
Дял от извадката (%)

Какъв дял от извадката са избрали този отговор?
(Ако сред 250-те Интернет потребителя от горния пример 20% са избрали отговора “Всеки ден” и искате да разберете с каква грешка е обременена тази оценка, въведете 20.)
Големина на целевата съвкупност:

Колко единици наброява изучаваната от Вас целева съвкупност?
(Въведете размера на целевата съвкупност, която изследвате. Ако тази съвкупност е малка или Вашата извадка е 5% и повече от целевата съвкупност, въвеждането на размера й тук ще доведе до намаляване размера на изчислената извадкова грешка.)
Доверително равнище

Доколко сигурни искате да бъдете във Вашата оценка?
90%
95%
99%
ПРЕДЕЛНА ИЗВАДКОВА ГРЕШКА (%)
Пределната извадкова грешка при тези условия е:
ДОВЕРИТЕЛЕН ИНТЕРВАЛ (%)

(Границите, в рамките на които се намира истинската стойност на оценявания признак от съвкупността при възприетото доверително равнище. Той се получава като обременим дела от извадката с (+-)пределната извадкова грешка. При горния пример, ако пределната извадкова грешка е 5%, то действителният дял (при зададеното доверително равнище) на ползващите всеки ден Интернет е в интервала [20%-5% до 20%+5%], т.е. [15% до 25%].)
Pragmatica