Калкулатори

Как се изчисляват размерите на извадките?

С какви случайни грешки са обременени резултатите при различните обеми на извадките?

На тези въпроси може да си отговорите бързо и лесно като използвате нашия калкулатор.

  • Калкулатор на обема на извадката за относителни дялове - с негова помощ Вие може да изчислите необходимия обем на извадката, за да постигнете желаното равнище на точност при определено доверително равнище.
  • Калкулатор за обема на извадката за метрични скали - изчислява минимално необходимата извадка за метрични измервателни скали (рейтингови, съгласен-несъгласен, определено бих-определено не бих и др. под.).
  • Калкулатор на извадковата грешка - с негова помощ Вие може да изчислите размера на извадковата грешка, с която са обременени Вашите извадкови оценки, при определен обем на извадката и дадено доверително равнище.

Калкулатор на обема на извадката за относителни дялове

"Колко лица трябва да включа в моето изследване, за да съм убеден в неговата представителност?"

Това е един от най-често срещаните въпроси в маркетинговите изследвания. Калкулаторът по-долу Ви помага да намерите отговор на този въпрос. С негова помощ Вие може да изчислите необходимия обем на извадката, за да постигнете желаното равнище на точност при определено доверително равнище.

Дял от съвкупността (%)

По Ваши предположения, какъв е делът на лицата от изучавана съвкупност, които биха отговорили по този начин (делът – изразен в %)?
(Например, ако предполагате, че 20% от съвкупността се е случвало да ползват Интернет, впишете 20. Ако не знаете този процент, попълнете 50%).
Пределно допустима грешка (%)

Каква пределна грешка на оценките е приемлива?
(Колко близка до действителната стойност от съвкупността искате да бъде оценката, получена въз основа на Вашата извадка? Най-често се избира 5%).
Доверително равнище

Доколко сигурни искате да бъдете, че оценката, която получите, е в рамките на пределно допустимата грешка?

90%
95%
99%
ОБЕМ НА ИЗВАДКАТА
При тези условия изискуемият обем на извадката е:
 
Корекция за ограничена съвкупност:
Големина на целевата съвкупност:

Ако обемът на извадката по-горе представлява 5% или повече от целевата съвкупност, е нужно да се приложи коефициентът за корекция за ограничена съвкупност (FPC). Въведете предполагаемия от Вас размер на целевата съвкупност.
FPC корегираният обем на извадката е:

Калкулатор за обема на извадката за метрични скали

Калкулаторът изчислява минимално необходимата извадка за метрични измервателни скали (рейтингови, съгласен-несъгласен, определено бих-определено не бих и др. под.). Най-често срещаната размерност на тези скали е 1 до 5, 1 до 7, 1 до 10 или 0 до 10.

Минимална стойност на скалата:

Каква е минималната стойност на скалата?
(Ако използваната от Вас скала е “Напълно съгласен (1), Съгласен (2), Нито съгласен, нито несъгласен (3), Несъгласен (4), Напълно несъгласен (5), минималната стойност на скалата е 1.)
Максимална стойност на скалата:

Каква е максималната стойност на скалата?
(Ако използваната от Вас скала е “Напълно съгласен (1), Съгласен (2), Нито съгласен, нито несъгласен (3), Несъгласен (4), Напълно несъгласен (5), минималната стойност на скалата е 1.)
Размерност на скалата:

Каква е размерността на скалата:
(Ако използваната от Вас скала е “Напълно съгласен (1), Съгласен (2), Нито съгласен, нито несъгласен (3), Несъгласен (4), Напълно несъгласен (5), размерността й, т.е. броя на опциите, е 5.)
Максимално стандартно отклонение:

Вероятно максималното стандартно отклонение на Вашата скала няма да надхвърли следната стойност:
(Ако стойността на стандартното отклонение е известна, въведете я тук.)
Пределно допустима грешка (%):

Каква пределна грешка на оценките е приемлива?
(Колко близка до действителната стойност от съвкупността искате да бъде оценката, получена въз основа на Вашата извадка? Най-често се избира 5%).
Доверително равнище:

Доколко сигурни искате да бъдете, че оценката, която получите, е в рамките на пределно допустимата грешка?

90%
95%
99%
ОБЕМ НА ИЗВАДКАТА
При тези условия изискуемият обем на извадката е:
 
Корекция за ограничена съвкупност:
Големина на целевата съвкупност:

Ако обемът на извадката по-горе представлява 5% или повече от целевата съвкупност, е нужно да се приложи коефициентът за корекция за ограничена съвкупност (FPC). Въведете предполагаемия от Вас размер на целевата съвкупност.
FPC корегираният обем на извадката е:

Калкулатор на извадковата грешка

"С колко голяма грешка са обременени резултатите, получени въз основа на моята извадка?"

Това е един от най-често срещаните въпроси в маркетинговите изследвания. Калкулаторът по-долу Ви помага да намерите отговор на този въпрос. С негова помощ Вие може да изчислите размера на извадковата грешка, с която са обременени Вашите извадкови оценки, при определен обем на извадката и дадено доверително равнище.

Обем на извадката (подизвадката)

Какъв е броят на лицата, за които се отнася даденият въпрос?
(Ако Вашата извадка е от 1000 души и се интересувате от пределната грешка за цялата извадка, впишете 1000. Ако се интересувате с каква грешка са обременени отговорите на даден въпрос и той се отнася до цялата извадка, която е примерно 1000, впишете 1000. Ако въпросът се отнася само до част от извадката, например само използващите Интернет (“Колко често използвате Интернет?”) - и тяхната подизвадка е 250 души, впишете 250.)
Дял от извадката (%)

Какъв дял от извадката са избрали този отговор?
(Ако сред 250-те Интернет потребителя от горния пример 20% са избрали отговора “Всеки ден” и искате да разберете с каква грешка е обременена тази оценка, въведете 20.)
Големина на целевата съвкупност:

Колко единици наброява изучаваната от Вас целева съвкупност?
(Въведете размера на целевата съвкупност, която изследвате. Ако тази съвкупност е малка или Вашата извадка е 5% и повече от целевата съвкупност, въвеждането на размера й тук ще доведе до намаляване размера на изчислената извадкова грешка.)
Доверително равнище

Доколко сигурни искате да бъдете във Вашата оценка?
90%
95%
99%
ПРЕДЕЛНА ИЗВАДКОВА ГРЕШКА (%)
Пределната извадкова грешка при тези условия е:
ДОВЕРИТЕЛЕН ИНТЕРВАЛ (%)

(Границите, в рамките на които се намира истинската стойност на оценявания признак от съвкупността при възприетото доверително равнище. Той се получава като обременим дела от извадката с (+-)пределната извадкова грешка. При горния пример, ако пределната извадкова грешка е 5%, то действителният дял (при зададеното доверително равнище) на ползващите всеки ден Интернет е в интервала [20%-5% до 20%+5%], т.е. [15% до 25%].)
Pragmatica